Дали химическите изследвания стават излишни заради биотехнологиите? Отговор на това ще даде смяната на парадигмата в науките. Вече не осъществимостта на продуктите, а нуждите на хората в бъдеще ще определят на първо място изследователските цели. Ще са необходими интердисциплинарни научни концепции при едновременна специализация в профилираните области. Технологичната преференция тогава се получава от степента на постигане на целите. Само ако ни се удаде да намерим иновационни субстанции чрез последователна изследователска и развойна дейност, които постигат въздействия, специфични за органите и болестите, медицинските терапии ще станат по – успешни. На тази основа ние заедно с нашите партньори разработваме лекарства по най-модерни методи.

Освен това ние предлагаме на нашите клиенти фундаментални познания и дългогодишен опит в профилираните направления “международна регистрация”, “медицински експертизи”, “управление на качеството”.

Ние правим всичко за Вашето здраве.